.

.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Πως να αξιοποιήσετε τα επιδοτούμενα προγράμματα Μέρος ΙΙΙ

Στις δύο προηγούμενες αναρτήσεις για την αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ αναφερθήκαμε αναλυτικά στα 4 βήματα του 1ου σταδίου για την επιλογή του αντικειμένου της επένδυσης και στα 3 βήματα του 2ου σταδίου για την αίτηση χρηματοδότησης της επένδυσης.
Στη σημερινή ανάρτηση θα αναλύσουμε τα 3 βήματα του 3ου και τελευταίου σταδίου που αναφέρεται στην υλοποίηση της επένδυσης:
  1. Υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση και τον οδηγό του προγράμματος: Η διαδικασία υλοποίησης όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων καθορίζεται στον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης και στην εγκριτική απόφαση. Κάθε επενδυτής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις. Η βασική αρχή για να μην υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση της επένδυσης είναι να κάνουμε πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος και όχι αυτό που συνήθως γίνεται στην καθημερινότητα, πχ ο τρόπος πληρωμής των προμηθευτών πρέπει να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΑΣ, να εκδίδονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες (ανέγερσης, εσωτερικής διαρρύθμισης, λειτουργίας, κλπ), να συντάσσονται και να θεωρούνται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η χωροθέτηση της επένδυσης να είναι η κατάλληλη, οι λογιστικές εγγραφές δαπανών και πληρωμών να είναι σύμφωνες με τον ΚΦΑΣ, κλπ. Στον οδηγό υλοποίησης κάθε προγράμματος υπάρχει πλήρης ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης της επένδυσης. Σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης για την προσθήκη ή αφαίρεση δαπανών, την αλλαγή τύπου και αξίας εξοπλισμού, προμηθευτή, κλπ.
  2. Κατάθεση αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής εκταμίευσης: Με την υλοποίηση ποσοστού 30-80% ή του 100% της εγκεκριμένης επένδυσης, υποβάλλεται αίτημα εκταμίευσης της αναλογούσας επιχορήγησης μέχρι του ποσοστού υλοποίησης (ενδιάμεση ή τελική αντίστοιχα). Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από πλήρη σειρά αποδεικτικών υλοποίησης κάθε δαπάνης της επένδυσης; τιμολόγιο, δελτίο αποστολής/διακίνησης, αποδεικτικά πληρωμής (καταθετήρια, εμβάσματα μέσω e-banking, εμβάσματα τραπέζης, επιταγές επιχείρησης, τραπεζικές επιταγές, κλπ) συμβάσεις (όπου απαιτείται), αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις καινουργές και αμεταχείριστου, άδειες χρήσης λογισμικών, σχέδια και επιμετρήσεις εργασιών για κτιριακές δαπάνες, κλπ λογιστικές εγγραφές τιμολογίων και εξοφλήσεων ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μητρώο παγίων, κλπ. Για κάθε μια δαπάνη πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση υλοποίησης. Ο φάκελος υποβάλλεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης-ΕΦΔ, πρωτοκολλείται και ανατίθεται σε ελεγκτή-στέλεχος του φορέα. Το στέλεχος κάνει έλεγχο των δικαιολογητικών και εφ΄ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή απαιτείται η υποβολή πρόσθετων διευκρινήσεων μας αποστέλλει επιστολή με την οποία μας ζητά την υποβολή των ελλείψεων και/ή διευκρινήσεων. Συλλέγουμε τα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουμε. Γίνεται έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται μέχρι να θεωρηθεί ο φάκελος του αιτήματος εκταμίευσης πλήρης.
  3. Επιτόπιος έλεγχος και λήψη επιδότησης: Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του αιτήματος ενδιάμεσης εκταμίευσης (υλοποίηση ποσοστού της επένδυσης), δεν πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος αλλά το στέλεχος του ΕΦΔ μας κοινοποιεί με επιστολές τα αποτελέσματα του ελέγχου με το τελικό ύψος της επένδυσης που γίνεται αποδεκτό και χρηματοδοτείται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουμε για να λάβουμε την επιχορήγηση όπως πιστοποιητικά από το πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις. κλπ. Η επιχορήγηση κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που επιλέγουμε εμείς. Στην περίπτωση του αιτήματος τελικής εκταμίευσης, καθορίζεται ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου από το στέλεχος του ΕΦΔ που έλεγξε το αίτημα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο γίνεται ταυτοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της επένδυσης με τα s/n, τις άδειες χρήσης και τα παραστατικά αγοράς και επίδειξη λειτουργίας, έλεγχος του εύλογου της τιμής, κλπ. Όσον αφορά τις κτιριακές δαπάνες γίνεται έλεγχος των υλοποιηθέντων εργασιών με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις τιμές μονάδας. Τέλος γίνεται έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, δημιουργίας υποδομών πρόσβασης για ΑΜΕΑ, και όλων των υπόλοιπων υποχρεώσεων που αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Επίσης γίνεται ενημέρωση της επιχείρησης για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της όπως διατήρηση της επένδυσης για μία τριετία. κλπ. Αν προκύψουν εκκρεμότητες στον επιτόπιο έλεγχο ζητείται η αντιμετώπισή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου το στέλεχος του ΕΦΔ μας κοινοποιεί με επιστολές τα αποτελέσματα του ελέγχου με το τελικό ύψος της επένδυσης που γίνεται αποδεκτό και χρηματοδοτείται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουμε για να λάβουμε την επιχορήγηση τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.
Με την λήψη της επιχορήγησης ολοκληρώνεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και ξεκινά η πλήρης παραγωγική λειτουργία της επένδυσης και κατ' επέκταση της επιχείρησης.
Η υλοποίηση ενός επιδοτούμενου επενδυτικού έργου συνήθως διαρκεί πάνω από 18 μήνες και απαιτεί συστηματικό έλεγχο από τον επιχειρηματία-επενδυτή, συνεργασία και τακτική επικοινωνία με τον εξωτερικό του σύμβουλο και πλήρη τήρηση των όρων και των κατευθύνσεων της προκήρυξης και του οδηγού υλοποίησης. 
Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών όπως ακριβώς έχουν εγκριθεί και η τήρηση της νομιμότητας είναι η βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση ενός επιδοτούμενο προγράμματος ΕΣΠΑ.